Adatvédelmi Politika

A jelen Aadatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: “Szabályzat”) célja, hogy rögzítse a Interaktív Zenés Élmény (Képviselője Galántai Ákos e.v., székhely: 7400 Kaposvár, Szent-Györgyi A. u. 16.) (a továbbiakban: I.Z.É.) által működtetett izegyerekzenekar.hu internetes oldalon (a továbbiakban: “Weboldal”) található tartalmak felhasználója (a továbbiakban: “Felhasználó” vagy “Vásárló”) által megadott, illetve vele kapcsolatban rögzített személyes adatok (a továbbiakban: “Adatok”) védelmének és kezelésének szabályait.

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik, és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció a Felhasználó általi törlésére, valamint I.Z.É. általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az adatkezelés célja és módja

A Felhasználó adatainak az I.Z.É. által történő kezelésére a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt, illetve rögzített személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint történik, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján. A Felhasználó a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldalon való regisztrációval, annak használatával (ide értve, de nem kizárólagosan a vásárlás során az Általános Szerződési Feltételek elfogadását), illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja az I.Z.É. és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak illetve vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A vásárláshoz, illetve a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlen adatok kezelésének célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználó jogainak védelme.

Az I.Z.É. a vásárláskor illetve a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiektől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Felhasználónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelhet. A Felhasználó ezen adatkezelést bármikor jogosult megtiltani.

Az adatkezelő az adatokat a Szabályzatban rögzített céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az I.Z.É. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok pontosságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta a Weboldalon.

Az e-mail címek kezelése
Az I.Z.É. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Az I.Z.É. által nyújtott szolgáltatások vagy a Szabályzat változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az I.Z.É. egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az I.Z.É. bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználól részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az I.Z.É. nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az I.Z.É. csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

A kezelt adatok

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

  • Vezetéknév
  • Keresztnév
  • E-mail
  • Utca, házszám
  • Irányítószám
  • Település
  • Telefonszám

Az adatokat elsődlegesen az I.Z.É., illetve az I.Z.É. belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A Weboldal alapjául szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az I.Z.É. adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltető, tárhelyszolgáltatót, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Az I.Z.É. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A PayPal fizetési rendszer használatakor a Felhasználó elfogadja, hogy az I.Z.É. által az izegyerekzenekar.hu a felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerüljenek a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, cím – irányítószám, város, utca, házszám. Az adattovábbítás célja: a fizetés teljesítése, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A Felhasználó jogai
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az I.Z.É. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben az I.Z.É. a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az I.Z.É. a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó kérelmére az I.Z.É. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az I.Z.É. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél a fenti a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: cím: info (kukac) akosmusic (pont) com

Levelezési cím: Galántai Ákos (I.Z.É.) 7400 Kaposvár, Szent-Györgyi Albert utca 16.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az I.Z.É. képviselőjéhez fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az I.Z.É. adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az I.Z.É. jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A BBK ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Záradék
A rendszer a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az I.Z.É. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az I.Z.É. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Weboldal informatikai alapokon működő rendszer, amelynek biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy a Felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Az I.Z.É. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Adatvédelmi igények

Amennyiben a weboldalhoz kapcsolódóan nyilvántartott vagy kezelt adataival kapcsolatban kérdése merül fel, módosítási, törlési igénye van, akkor kérjük töltse ki a mellékelt nyomtatványt, vagy írjon az info (kukac) akosmusic (pont) com email címre.